1.OBJECTIU DEL CURS 

El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la  formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació  d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per planificar,  organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats  a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i per representar-los  internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització de  l’equip de personal monitor. 2. 2. 

2. TITULACIÓ REGLADA 

L’Escola Evangèlica d’Educadors en el Lleure es reconeguda pel la Generalitat  de Catalunya per realitzar aquests cursos de formació d’acord amb la legislació  vigent, l’ORDRE BSF/196/2013, de 2 d’agost, i RD 1537/2011 de 31 d’octubre 

La titulació que s’obté del curs de directors es de “Director d’activitats infantils i  juvenils en el lleure” i permet dirigir les activitats de lleure infantil i juvenil  (Decret 137/2003 d’Activitats de Lleure amb infants i joves). 

NOVETATS PRINCIPALS DE LA NOVA NORMATIVA DE 2013 

 1. S’ha afegit hores de la etapa lectiva. En lloc de 170 hores lectives, a nou curs hi ha 290 hores.
 2. S’ha obert a la possibilitat de fer fins a un 33% de aquestes hores lectives mitjançant la formació online i a distància.
 3. El curs de directors inclou dos mòduls del curs de monitors que es convaliden en el cas de monitors titulats o titulats de determinades cursos d’estudis superiors.  
 4. Es pot fer el curs de directors directament sense tenir anteriorment el títol de monitor.
 5. Els cursos s’han adaptat a l’estil educatiu i sistema reglada de la formació per competències professionals.

3. REQUISITS D’ACCÈS

Persones majors de 18 anys en iniciar-se el curs, i que tinguin interès o que  estiguin treballant o col•laborant com monitor/a de lleure -en colònies, centres,  escoles, moviments educatius o altres institucions o programes- que vulguin  obtenir la titulació corresponent, i adquirir una formació global bàsica.

4. MÒDULS, COMPETÈNCIES I CONTINGUTS

5. ETAPES DEL CURS 

ETAPA LECTIVA SEMIPRESENCIAL: (290 H): 

L’etapa lectiva inclou tres mòduls formatius amb una durada total de 290 hores, els quals es cursaran de manera semipresencial. 

La formació que s’imparteix als mòduls fa referència a les capacitats que ha de  desenvolupar l’alumnat per poder aplicar-les a la seva pràctica educativa. 

ETAPA LECTIVA | MODEL SEMIPRESENCIAL

TOTAL ETAPA LECTIVA: 290 HORES 

Els alumnes que disposin del títol de monitor/a de lleure expedit per DGJ i  l’acreditin prèviament a la matriculació del curs, podran convalidar els  mòduls MF 1867_2 i MF 1868_2 del curs de directors. 

Per alumnes que disposin de titulació universitària específica, poden sol•licitar  convalidacions de mòduls. 

En la modalitat semipresencial, gestionarem la flexibilitat, la personalització, la  interacció i la cooperació: aportant solucions formatives ajustades a les  necessitats dels alumnes, tenint en compte els condicionants vinculats al  temps, a la distància, i a una estructuració dels continguts.

Per a un bon seguiment del curs, és aconsellable disposar d’accés a un  ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de  navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun  programa informàtic de processador de textos. 

El model descrit es basa en: 

 • Preparació elaborada dels continguts didàctics: guies pedagògiques dels  docents, guia de l’ alumne, planificació i calendari, mòduls de continguts  amb exercicis i bibliografia d’ ampliació. 
 • Docents acreditats i formats en metodologies presencials i virtuals.     Plataforma tecnològica simple. 
 • Planificació de l’ aprenentatge i desenvolupament guiat. 
 • Acompanyament del professor i del coordinador /tutor del curs 
 • Avaluació continua i final per mesurar el progrés de cada alumne. 

Així: 

 • L’alumne quan s’ inscriu en el curs, tindrà a la seva disposició des del  primer dia una aula presencial i una aula virtual. Aquesta última, es tancarà  tres setmanes després de la última sessió presencial del curs. 
 • Durant la formació presencial, l’ alumne podrà entrar a l’ aula virtual i trobarà  informació del funcionament del curs: presentació del curs, la memòria, els  mòduls de continguts, les avaluacions i les pràctiques. 
 • La part virtual serà asíncrona: els alumnes i el tutor no han de coincidir ni en  l’espai ni en el temps 

ETAPA PRÀCTICA I MEMORIA (120 H) 

Aquesta etapa implica la realització del mòdul de pràctiques professionals o de  voluntariat, que té una durada de 120 h, i una memòria guiada que inclou les  diferents fases de l’activitat educativa desenvolupada. 

Les pràctiques són la posada en pràctica de les funcions pròpies d’un director  en una activitat de lleure, i les hores de treball educatiu que s’hi realitzen han  d’incloure les fases de preparació, realització i avaluació de l’activitat que s’ha  dut a terme. 

Les pràctiques del curs es desenvoluparan en un centre, entitat o empresa que  compleixi els requisits següents: 

 1. Tenir un projecte educatiu i un equip de monitors i monitores estable que treballi en equip.
 2. Tenir un/a director/a de pràctiques que tingui el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
 3. Tenir un grup d’infants o de persones joves estable, d’una franja d’edat entre 4 i 18 anys, i que la durada de les activitats que s’hi facin sigui suficient per a poder avaluar el procés educatiu o bé, ser una instal•lació juvenil inscrita en el  registre d’instal•lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de Joventut i  tenir una activitat anual estable. La diferència mínima d’edat entre el monitor/a i  el grup d’infants ha de ser de 3 anys. En cas que les pràctiques es realitzin en  grups on, com a mínim, el 90% de les persones tinguin una discapacitat  intel•lectual, és indispensable que aquest grup disposi d’un projecte educatiu de  lleure i no els hi serà aplicable els barems de franja i de diferència d’edat. 
 4. Han d’ajudar a l’alumne/a en pràctiques a créixer humana i tècnicament, exercitant de forma tutelada els aprenentatges teòrics

L’alumne pot començar les pràctiques quan porti cursat tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva. 

Un cop finalitzat el mòdul de pràctiques, s’avaluarà el desenvolupament de les  competències de l’alumne mitjançant dos documents: 

El certificat de pràctiques que realitza el director/a de lleure titulat on es  valora la idoneïtat de l’alumne en funció de l’actitud i les capacitats  demostrades. 

La memòria de pràctiques que elabora l’alumne, per a la realització de la  qual tindrà el suport de l’Escola. 

CONVALIDACIONS 

El curs de directors permet una de les dues vies de convalidació següents per  reduir les hores de formació: 

1) Els alumnes que disposin del títol de monitor/a de lleure expedit per DGJ i  l’acreditin prèviament a la matriculació del curs, podran convalidar els  mòduls MF 1867_2 i MF 1868_2 del curs de directors. 

2) Els alumnes que simultàniament acreditin:

a. Una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en eudació primària, en educació social, en mestre d’educacio inantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia o en spicologia

b. anys d’experència continuada i interrompuda en el sector de l’eduació en el lleure

Podran convalidar els mòduls formatius MF 1867_2 i MF 1868_2

6. CRITERIS D’AVALUACIÓ

Per a superar la formació cal demostrar les competències fixades en les  diferents unitats de competència i formatives, així com realitzar  satisfactòriament les diferents etapes. 

L’alumne disposa d’un termini màxim de cinc anys per finalitzar la formació, a  comptar des del dia que s’inicia el curs. Això implica que l’alumne ha d’estar en  disposició d’obtenir la titulació en aquest termini i haver superat tots els mòduls  i les activitats d’avaluació corresponents. 

Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits: 

Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs havent  superat les probes d’avaluació corresponent, be siguin presencials o del  campus online. 

Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques. 

Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores presencials de cada mòdul i de la totalitat d’hores en la formació virtual 

Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat  per complir la tasca d’educador com a monitor/a de lleure. 

Un cop es disposi del certificat de pràctiques i la memòria de pràctiques, es  lliuraran a la Secretaria Acadèmica de l’Escola en les convocatòries establertes  per obtenir la titulació: 

 1. Abans del 30 d’abril: obtenint la nota final pel 30 de maig
 2. Abans del 30 de octubre: obtenint la nota final pel 30 de novembre c) Abans del 30 de gener: obtenint la nota final pel 28 de febrer

7. PROCÈS D’INSCRIPCIÓ 

Procés de inscripció 

 1. Inscriure’s al curs (eell.org)
 2. Ingressar el primer pagament de 50 euros.
 3. Lliurar la següent documentació a l’administració de l’Escola

8. SISTEMA DE PAGAMENT

 1. Primer pagament: Ingressar una bestreta de 50€ al compte de Juventud para Cristo al Banc Sabadell, nº de compte 0081.0374.53.0001031409 quan es formalitzi la reserva al curs indicant el nom, cognom i la població on es realitzi  el curs. Si vols pagar la paga i senyal de forma online ingressa el cupó MATRICULADIRES al carret de compra.
 2. Segon pagament: La part restant de la quota s’ha de pagar en metàl·lic el primer dia de curs.
 3. Per qualsevol altre modalitat de pagament s’ha de consultar facilitats de pagament.
Projecte Educatiu EELL
Drets i deures dels/les alumnes